หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                                                                                                                                    
                                                                   
            นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                        นางอรัญญา รัตนโสภา                         นางสาวนภาพร คงแสนคำ       
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
                .ม.บริหารการศึกษา                                          ศษ.ม.บริหารการศึกษา                                 ศษ.ม.บริหารการศึกษา 


นางสาวพนมไพร เทพจิตร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
 ศศ.ม. ภาษาไทย    

 
นางยวมนต์  แคนนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ค.บ.เคมี  

นายอภิชาติ  โฮนอก   
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

                              
นายวีระพงษ์ ทองนำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

                        
  นางสาริณี  เพียรการ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กศ.บ. คณิตศาสตร์

นายณัชธนพงษ์  คำมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กศ.บ. สังคมศึกษา

                            
 นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ศษ.ม. คหกรรมศาสตร์

   นายภิเดช  ลาวัลย์    
ครู  คศ.1 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
            ศป.บ. ดุริยางคศิลป์    
Comments