เกณฑ์การประเมินและตัดสินผลการเรียน

เกณฑ์การประเมินและตัดสินผลการเรียน
        
      -  การประเมินผลการเรียนรู้

      -  การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

      -  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

      -  การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

Comments