โรงเรียนชุมพวงจัดอบรมโครงการอนามัยเจริญพันธุ์

โพสต์17 พ.ค. 2558 21:57โดยsarapong soipect

โรงเรียนชุมพวงศึกษาร่วมกับโรงพยาบาลชุมพวง จัดอบรมให้ความรู้คณะครูโรงเรียนชุมพวงศึกษา ร่วมอบรมโครงการอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุ หลักสูตรเพิ่มทักษะการพูดคุยของครูกับกันเรียนในสถานศึกษา เรื่อง "เพศสัมพันธ์ ความรัก ความสัมพันธ์ และการดำเนินงานอำเภออนามัยเจริญพันธ์ุ" เมื่อวันทีี่ 11 พฤษภาคม 2558  โดยมี นายอำนวย  ปองนาน นายอำเภอชุมพวงเป็นประธานเปิดการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมนำโดย ผอ.บุญชิด  จันทร์พรม  และคณะครู จำนวน 97 คน เข้ารับการอบรม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลชุมพวง 
   

    

   


Comments