ตารางเรียน 1/2558

ตารางเรียน 1/2558
 ตารางเรียนนักเรียน
ตารางสอนครู 
  ม.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 ม.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ม.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 ม.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ม.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 ม.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ตารางเรียนนักเรียน ม.1-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตารางเรียนขนาดเล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์
  ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2
  ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4
  ตารางสอนครูขนาดเล็ก
 อาคาร 1อาคาร 2  อาคาร 3อาคาร 4 อาคารอื่นๆ 


** ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (ขอขอบคุณครูกิจปกรณ์ พูนศิริ) 
Comments