สมัคร ม.1 คลิกที่นี่ https://forms.gle/dL5JhJVShLKkRoodA
สมัคร ม.4 คลิกที่นี่ https://forms.gle/WuQef1ph6aXm8Pa28
สมัคร ม.4 (สำหรับนักเรียนม.3 เดิมของโรงเรียนชุมพวงศึกษา)
คลิกที่นี่ https://forms.gle/fjqgdJGPLesjfaJr7
คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนเรียงลำดับตามความประสงค์ที่จะเรียน ตามลำดับ ห้ามเลือกแผนการเรียนซ้ำกันในแต่ละลำดับ