บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
                                                         
                                                                    
            นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                        นางอรัญญา รัตนโสภา                         นางสาวนภาพร คงแสนคำ       
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                    ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.บริหารการศึกษา 


   นายภิเดช  ลาวัลย์    
ครู  คศ.1 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
                             ศป.บ. ดุริยางคศิลป์                       
                                                                        
                                                                                                                                                                                      
                         
                                                      
           นางญาฤดี แจวจันทึก                                        นายธนาพล นาเรียงรัตน์                                  นางสาวฐิติมา  ทองคร่ำ           
              ครู ชำนาญการ                                                       ครูผู้ช่วย                                                     ครูอัตราจ้าง                    
           ศษ.บ. บริหารการศึกษา                                      ศษ.บ ศิลปะ                                                     คบ.นาฎศิลป์