บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                                   
                                                                                                              
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                   ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
               ค.ม.บริหารการศึกษา                                      ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาววัลภา  ชัยภักดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กศ.ม. การบริหารการศึกษา

                                                                
                   นายสิทธิพล   รักษา                                        นายภิเดช  ลาวัลย์                                นางสาวฐิติมา  ทองคร่ำ                                                ครูชำนาญการ                                                       ครู คศ.1                                          ครูอัตราจ้าง  
              ศษ.ม. การบริหารการศึกษา                                     ศป.บ. ดุริยางคศิลป์                                คบ.นาฎศิลป์
                                      
            
                

                     
                  นายณัฐพล แสงภารา
                             ครุอัตราจ้าง
                            ดนตรีศึกษา