บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                                   
                                                                                                              
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                   ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
               ค.ม.บริหารการศึกษา                                      ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


  นายสิทธิพล   รักษา
ครูชำนาญการ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
                                                                        
                                     
                         
       นายภิเดช  ลาวัลย์                                  นางสาวฐิติมา  ทองคร่ำ                                                                                               
         ครู  คศ.1                                            ครูอัตราจ้าง  
    ศป.บ. ดุริยางคศิลป์                                    คบ.นาฎศิลป์