บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                                   
                                                                                 นายแทนไท กุดหินนอก                              
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                   ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
               ค.ม.บริหารการศึกษา                                      ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาววัลภา  ชัยภักดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กศ.ม. การบริหารการศึกษา

                                                                
                   นายสิทธิพล   รักษา                                        นายภิเดช  ลาวัลย์                                นางสาวฐิติมา  ทองคร่ำ                                                ครูชำนาญการ                                                       ครูผู้ช่วย                                          ครูอัตราจ้าง  
              ศษ.ม. การบริหารการศึกษา                                     ศป.บ. ดุริยางคศิลป์                                คบ.นาฎศิลป์
                                      
            
                

                     
                  นายณัฐพล แสงภารา
                             ครุอัตราจ้าง
                            ดนตรีศึกษา