บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                                   
                                                                                                              
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                   ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
               ค.ม.บริหารการศึกษา                                      ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


   นายภิเดช  ลาวัลย์    
ครู  คศ.1 
ศป.บ. ดุริยางคศิลป์
                             หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                        
                                                                        
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                           
           นางญาฤดี แจวจันทึก                                        นายธนาพล นาเรียงรัตน์                                          นางสาวฐิติมา  ทองคร่ำ           
              ครู ชำนาญการ                                                        ครูผู้ช่วย                                                            ครูอัตราจ้าง                    
           ศษ.บ. บริหารการศึกษา                                      ศษ.บ ศิลปะ                                                               คบ.นาฎศิลป์