บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


ว่าที่ร้อยโท สวาท สารกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                                   
                                                                                 นายแทนไท กุดหินนอก                              
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล            ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                   ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
               ค.ม.บริหารการศึกษา                                      ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาววัลภา  ชัยภักดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กศ.ม. การบริหารการศึกษา

                                                                      
                           นางวิไลพร  จงกล                                  นายสิทธิพล   รักษา                                        นายภิเดช  ลาวัลย์                                   ครูชำนาญการพิเศษ                                       ครูชำนาญการ                                               ครูผู้ช่วย    
                         กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์                              ศษ.ม. การบริหารการศึกษา                            ศป.บ. ดุริยางคศิลป์
 
                      
                        นายคมกฤช  ยิ่งหาญ                              นางสาวฐิติมา  ทองคร่ำ
                                ครูอัตราจ้าง                                        ครูอัตราจ้าง
                              ศป.บ. ดุริยางคศิลป์                                คบ.นาฎศิลป์