นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
                                                                        
                                                                                                          
                               
                                                                  
            นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                        นางอรัญญา รัตนโสภา                           นางสาวนภาพร คงแสนคำ       
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                    ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

เจ้าหน้าที่


                                                  
                       นางสาวสายฝน  พุดดี                         นางสาวอินทิรา  สละตอ                    นายกรวรรณ  ทันไธสง                                                          เจ้าหน้าที่ธุรการ                             เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                  เจ้าพนักงานพัสดุ                                                           บธ.บ. การเงินการธนาคาร                     บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ                     ปวส. บัญชี/การบัญชี              ลูกจ้างประจำ

                                  
                    นายสำรวม  เดิมศรีภูมิ                               นางอุดร  พรยา   
                       ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3                             พนักงานพิมพ์ดีด ส 2  

ลูกจ้างชั่วคราว
                                          
                  นางสนุ่น  สรสิทธิ์                                   นายดี   เพื่อนพิมาย                            นายยุทธศาสตร์ บุญฉ่ำ

                                                  
                 นายวรชิต เสนาวงศ์                                        นายปรีชา หยวกกลาง                      นางสาวมนสีทา หยวกกลาง 
                           
                                                    
                 นายสยาม สังข์อินทร์                                      นายอิทธิชัย สิงขรอาจ                          นายนิรันดร์ มอญใหม