นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                       
                                                                                                    
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา               รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                             ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

เจ้าหน้าที่


                                                  
                       นางสาวสายฝน  พุดดี                                                    
                          เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                                
                  บธ.บ. การเงินการธนาคาร                                                                    ลูกจ้างประจำ

                                  
                    นายสำรวม  เดิมศรีภูมิ                               นางอุดร  พรยา   
                       ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3                             พนักงานพิมพ์ดีด ส 2  

ลูกจ้างชั่วคราว
                                          
                  นางสนุ่น  สรสิทธิ์                                   นายดี   เพื่อนพิมาย                            นายยุทธศาสตร์ บุญฉ่ำ

                             
                  นายสุริยัน  ศรีมุกดา