นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                       
                                                                                                    
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา               รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                             ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                                  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

เจ้าหน้าที่


                                    
                       นางสาวสายฝน  พุดดี                              นางสุภาวิณี   วังไธสง                      นายกรวรรณ  ทันไธสง                                                         เจ้าหน้าที่ธุรการ                           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี                    เจ้าพนักงานพัสดุ                                
                 บธ.บ. การเงินการธนาคาร                          บธ.บ. การเงินและการธนาคาร              ปวส. บัญชี/การบัญชี              ลูกจ้างประจำ

                                  
                    นายสำรวม  เดิมศรีภูมิ                               นางอุดร  พรยา   
                       ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3                             พนักงานพิมพ์ดีด ส 2  

ลูกจ้างชั่วคราว
                                          
                  นางสนุ่น  สรสิทธิ์                                   นายดี   เพื่อนพิมาย                            นายยุทธศาสตร์ บุญฉ่ำ                                       
                 นายวรชิต เสนาวงศ์                                        นายปรีชา หยวกกลาง                            นางสาวมนสีทา หยวกกลาง 

                             
                นายสมาน สงข์อินทร์                                   นายบุญช่วย  วัดดอน