บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                     
 
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                               
                                                                                                       
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา      รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                       ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายอภิชาติ  โฮนอก   
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
                                                                                                                                     
                           
                                                        
                  นางสาวกัลยา ไตรศรีศิลป์                           นายกิจปกรณ์  พูนศิริ                            นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก                                         ครู ชำนาญการ                                            ครู คศ.1                                                   ครู ชำนาญการ             
               ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                     ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                            ค.บ. ภาษาอังกฤษ           

                                                         
                นางสาวพิมพ์ประภา  วรรรณา                        นายเอกชัย  วิชัย                                      นางสาวพรทิวา  ร่มรื่น                                                 ครู ชำนาญการ                                          ครู ชำนาญการ                                        ครู ชำนาญการ                                                 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                           ศศ.บ. ภาษาจีน                                      ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
                        
                                                                             
                    นางอทัยวรรณ  นามกระโทก                    นางสาวสิริยา   ขาวศรี                              นางสาววรารัตน์ โชติกลาง                   
                        ครู คศ.1                                                     ครู คศ.1                                                     ครู คศ.1                              
                   กศ.ม. หลักสูตรและการสอน                        ศศ.บ. ภาษาจีน                                         ค.บ. ภาษาอังกฤษ    

      ครูชาวต่างชาติ
       

                                   
                 นายวินเซนต์ จอห์น                                         นางสาวลอรี เมย์