บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                     
 
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                               
                                                                              นายแทนไท กุดหินนอก                            
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา      รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                       ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายอภิชาติ  โฮนอก   
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
                                                                                                                                     
                           
                                                        
                  นางสาวกัลยา ไตรศรีศิลป์                           นางปฐมาวดี  ศรีคราม                            นายกิจปกรณ์  พูนศิริ                                                   ครูชำนาญการ                                         ครูชำนาญการ                                          ครู คศ.1                                                          ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                      ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                          

                                                                                            นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก                        นางสาวพิมพ์ประภา  วรรรณา                   นางสาวขวัญทิพย์ภา  แสงสม                                              ครูชำนาญการ                                         ครูชำนาญการ                                    ครู คศ.1                                                                  ค.บ. ภาษาอังกฤษ                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                          กศ.บ. ภาษาอังกฤษ      
                        
                                                                                               นายเอกชัย  วิชัยวงค์                               นางสาวพรทิวา  ร่มรื่น                                นางอทัยวรรณ  นามกระโทก                                             ครู คศ.1                                                 ครู คศ.1                                                     ครูผู้ช่วย                                                     ศศ.บ. ภาษาจีน                                     ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ                              กศ.ม. หลักสูตรและการสอน                                                      
                          
            นางสาวสิริยา   ขาวศรี                                          
                  ครูผู้ช่วย                                            
                 ศศ.บ. จีน