บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                     
 
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
                                             
                                                                                                          
                                                                 
            นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                     นางอรัญญา รัตนโสภา                          นางสาวนภาพร คงแสนคำ       
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                    ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

นางอุทัยวรรณ  นามกระโทก   
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
                                                                                                                                     
                           
                                                        
                  นางสาวกัลยา ไตรศรีศิลป์                           นายกิจปกรณ์  พูนศิริ                            นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก                                         ครู ชำนาญการ                                            ครู คศ.1                                                   ครู ชำนาญการ             
               ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                     ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                            ค.บ. ภาษาอังกฤษ           

                                                          
                นางสาวพิมพ์ประภา  วรรรณา                      นางสาวพรทิวา  ร่มรื่น                                  นายอภิชาติ  โฮนอก      
                         ครู ชำนาญการ                                        ครู ชำนาญการ                                      ครู ชำนาญการ                                                 ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                       ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ                                   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
                        
                                                             
                   นางสาวสิริยา   ขาวศรี                       นางสาววรารัตน์ โชติกลาง                                                   
                         ครู คศ.1                                                ครู คศ.1                              
                    ศศ.บ. ภาษาจีน                                    ค.บ. ภาษาอังกฤษ    

      ครูชาวต่างชาติ