บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                     
 
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                               
                                                                                                       
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา      รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                       ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายอภิชาติ  โฮนอก   
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
                                                                                                                                     
                           
                                                        
                  นางสาวกัลยา ไตรศรีศิลป์                           นางปฐมาวดี  ศรีคราม                            นายกิจปกรณ์  พูนศิริ                                                     ครูชำนาญการ                                         ครูชำนาญการ                                          ครู คศ.1                                                          ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                      ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ                          

                                                                                               นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก                        นางสาวพิมพ์ประภา  วรรรณา                      นายเอกชัย  วิชัย                                                       ครูชำนาญการ                                         ครูชำนาญการ                                          ครู คศ.1                                                            ค.บ. ภาษาอังกฤษ                             ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                          ศศ.บ. ภาษาจีน      
                        
                                                                                                นางสาวพรทิวา  ร่มรื่น                              นางอทัยวรรณ  นามกระโทก                   นางสาวสิริยา   ขาวศรี                                                         ครู คศ.1                                                 ครู คศ.1                                        ครูผู้ช่วย                                                             ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ                                    กศ.ม. หลักสูตรและการสอน               ศศ.บ. ภาษาจีน