บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                       
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                       .ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นายวีระพงษ์ ทองนำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

                                                                
                        นายสาโรจน์  มณีมาส                              นายศิวาวุธ   จันทร์กรุด                                      นายสุริยันห์ ลาอ่อน
                      ครู ชำนาญการพิเศษ                                        ครู  คศ.1                                                           ครู  คศ.1
                           กศ.บ. พลศึกษา                                      ศษ.บ พลศึกษา                                             ค.บ. พลศึกษา

                  
                      นายหยก สีเกิน
                          ครู ผู้ช่วย  
ศษ.บ พลศึกษา