บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                              นายแทนไท กุดหินนอก                           
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                       .ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นายสาโรจน์  มณีมาส 
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กศ.บ. พลศึกษา

                                                   
                   นายเกรียงศักดิ์  เสริมสุข                            นายวีระพงษ์ ทองนำ                               นายพรคิด  ถือมาลา
                     ครูชำนาญการพิเศษ                                 ครูชำนาญการพิเศษ                                     ครู คศ.1
                ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                               ค.บ. พลศึกษา                                     ศษ.บ. พลศึกษา
         
                                                      
                    นายจักรกฤษณ์  ไพราม                      นายศิวาวุธ   จันทร์กรุด                           นายบุญคุ้ม  ขวัญหมั่น     
                            ครู คศ.1                                           ครู คศ.1                                              ครูอัตราจ้าง
                 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา                       ศษ.บ พลศึกษา                                วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา