บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                       
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                       .ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นายวีระพงษ์ ทองนำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

                                       
                        นายสาโรจน์  มณีมาส                              นายศิวาวุธ   จันทร์กรุด                                      นายหยก สีเกิน
                      ครูชำนาญการพิเศษ                                        ครู  คศ.1                                                       ครู ผู้ช่วย  
                           กศ.บ. พลศึกษา                                      ศษ.บ พลศึกษา                                             ศษ.บ พลศึกษา