บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                       
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                       .ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นายวีระพงษ์ ทองนำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

                                                
                        นายสาโรจน์  มณีมาส                              นายพรคิด  ถือมาลา                        นายศิวาวุธ   จันทร์กรุด
                      ครูชำนาญการพิเศษ                                     ครู คศ.1ครู                                                 คศ.1  
                           กศ.บ. พลศึกษา                                   ศษ.บ. พลศึกษา                                  ศษ.บ พลศึกษา