บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                       
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                       .ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นายวีระพงษ์ ทองนำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

                                                     
                   นายเกรียงศักดิ์  เสริมสุข                             นายสาโรจน์  มณีมาส                              นายพรคิด  ถือมาลา
                     ครูชำนาญการพิเศษ                                 ครูชำนาญการพิเศษ                                     ครู คศ.1
                ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                                 กศ.บ. พลศึกษา                                   ศษ.บ. พลศึกษา
         
                                                      
                    นายจักรกฤษณ์  ไพราม                      นายศิวาวุธ   จันทร์กรุด                                
                            ครู คศ.1                                           ครู คศ.1                                              
                 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา                       ศษ.บ พลศึกษา