บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                       
               รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา         รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                       .ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นายวีระพงษ์ ทองนำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

                                                
                        นายสาโรจน์  มณีมาส                              นายพรคิด  ถือมาลา                        นายจักรกฤษณ์  ไพราม
                      ครูชำนาญการพิเศษ                                     ครู คศ.1ครู                                                 คศ.1  
                           กศ.บ. พลศึกษา                                   ศษ.บ. พลศึกษา                          วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
         
                                    
                       นายศิวาวุธ   จันทร์กรุด                                
                                 ครู คศ.1                                              
                         ศษ.บ พลศึกษา