บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                                                                          
                                                                  
            นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                        นางอรัญญา รัตนโสภา                         นางสาวนภาพร คงแสนคำ       
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                    ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.บริหารการศึกษา 


นายวีระพงษ์ ทองนำ
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ค.บ. พลศึกษา

                                                                
                        นายสาโรจน์  มณีมาส                              นายศิวาวุธ   จันทร์กรุด                                      นายสุริยันห์ ลาอ่อน
                      ครู ชำนาญการพิเศษ                                        ครู  คศ.1                                                           ครู  คศ.1
                           กศ.บ. พลศึกษา                                      ศษ.บ พลศึกษา                                             ค.บ. พลศึกษา

                  
                      นายหยก สีเกิน                                            นายพงษ์เพชร  พิมพ์ใส 
                          ครู ผู้ช่วย                                                          ครูอัตราจ้าง
ศษ.บ พลศึกษา                                                ศษ.บ พลศึกษา