บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                              
                                                                                 นายแทนไท กุดหินนอก                         
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล          ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                  ค.ม.บริหารการศึกษา                                    ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                           ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

  นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค.บ.เคมี 


                                                             
                    นางชูศิลป์  นาราหนองแวง                     นายไพฑูรย์  สมสอางค์                         นางชุติมา  สมสอางค์                           
                        ครูชำนาญการพิเศษ                             ครูชำนาญการพิเศษ                            ครูชำนาญการพิเศษ
                  ศษ.ม. การประเมินการศึกษา                     
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                   ค.บ. วัดผลการศึกษา                                   
                                                                                                นางสาริณี  เพียรการ                                  นางวิภา  คนยั้ง                                    นายแทนชัย  นามศิริ     
                         ครูชำนาญการ                                  ครูชำนาญการพิเศษ                                 ครูชำนาญการ
                      กศ.บ. คณิตศาสตร์                                  วท.บ. คณิตศาสตร์                                   ค.บ. คณิตศาสตร์

                                                      
                 นางสาวนิรชา  ปักกะโต                            นางสาวปรารถนา  คิดถูก                    นางสาวสุพิจาร์จารี  สุขตังไตยกุล                                     ครูชำนาญการ                                           ครูชำนาญการ                                             ครู คศ.1   
              ศศ.ม. คณิตศาสตร์การศึกษา                          ค.บ. คณิตศาสตร์                                       ค.บ. คณิตศาสตร์       
                       

               
                  นางสาวพิชญ์นรี  นารี
                         ครูผู้ช่วย   
                  ค.บ. คณิตศาสตร์