บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                              
                                                                                                          
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล          ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                  ค.ม.บริหารการศึกษา                                    ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                               ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

  นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค.บ.เคมี 


                                           
                    นายไพฑูรย์  สมสอางค์                         นางชุติมา  สมสอางค์                                 นางสาริณี  เพียรการ     
                         ครูชำนาญการพิเศษ                            ครูชำนาญการพิเศษ                                    ครูชำนาญการ
                       
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                   ค.บ.วัดผลการศึกษา                                 กศ.บ. คณิตศาสตร์
                              
                                                      
                     นายแทนชัย  นามศิริ                           นางสาวปรารถนา  คิดถูก                          นางสาวพิชญ์นรี  นารี         
                         ครูชำนาญการ                                       ครูชำนาญการ                                         คศ.1        
                      ค.บ. คณิตศาสตร์                                     ค.บ. คณิตศาสตร์                                ค.บ. คณิตศาสตร์ 


                                                        
                นางสาวสิชล เพิ่มพูน                               นายณัฐวุฒิ ทองคร่ำ                             นางสาวจิราภรณ์ จันทะศิลา
                   ครู คศ.1                                                ครูผู้ช่วย                                                      ครูผู้ช่วย   
             กศ.ม.การบริหารการศึกษา                                ค.บ. คณิตศาสตร์                                 ค.บ. คณิตศาสตร์