บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                              
                                                                                 นายแทนไท กุดหินนอก                         
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล          ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                  ค.ม.บริหารการศึกษา                                    ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                           ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายไพฑูรย์  สมสอางค์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


                                        
                    นางชูศิลป์  นาราหนองแวง                       นางชุติมา  สมสอางค์                             นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
                        ครูชำนาญการพิเศษ                               ครูชำนาญการพิเศษ                                 ครูชำนาญการ
                  ศษ.ม. การประเมินการศึกษา                       ค.บ. วัดผลการศึกษา                                    
ค.บ.เคมี

                                                                                                นางสาริณี  เพียรการ                                 นางวิภา  คนยั้ง                                    นายแทนชัย  นามศิริ     
                         ครูชำนาญการ                                     ครูชำนาญการพิเศษ                                 ครูชำนาญการ
                      กศ.บ. คณิตศาสตร์                                  วท.บ. คณิตศาสตร์                                   ค.บ. คณิตศาสตร์

                                                      
                 นางสาวนิรชา  ปักกะโต                            นางสาวปรารถนา  คิดถูก                    นางสาวสุพิจาร์จารี  สุขตังไตยกุล                                     ครูชำนาญการ                                           ครูชำนาญการ                                             ครู คศ.1   
              ศศ.ม. คณิตศาสตร์การศึกษา                          ค.บ. คณิตศาสตร์                                       ค.บ. คณิตศาสตร์       
                       

               
                  นางสาวพิชญ์นรี  นารี
                         ครูผู้ช่วย   
                  ค.บ. คณิตศาสตร์