บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                              
                                                                                 นายแทนไท กุดหินนอก                         
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล          ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                  ค.ม.บริหารการศึกษา                                    ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                           ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

  นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ค.บ.เคมี 


                                           
                    นายไพฑูรย์  สมสอางค์                         นางชุติมา  สมสอางค์                                 นางสาริณี  เพียรการ     
                         ครูชำนาญการพิเศษ                            ครูชำนาญการพิเศษ                                    ครูชำนาญการ
                       
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                   ค.บ. วัดผลการศึกษา                                 กศ.บ. คณิตศาสตร์
                              
                                                             
                        นางวิภา  คนยั้ง                                   นายแทนชัย  นามศิริ                             นางสาวนิรชา  ปักกะโต
                     ครูชำนาญการพิเศษ                                   ครูชำนาญการ                                      ครูชำนาญการ
                    วท.บ. คณิตศาสตร์                                    ค.บ. คณิตศาสตร์                                 ศศ.ม. คณิตศาสตร์การศึกษา

                                                        
                   นางสาวปรารถนา  คิดถูก                     นางสาวสุพิจาร์จารี  สุขตังไตยกุล                 นางสาวพิชญ์นรี  นารี                                                       ครูชำนาญการ                                            ครู คศ.1                                         ครู คศ.1   
                     ค.บ. คณิตศาสตร์                                          ค.บ. คณิตศาสตร์                            ค.บ. คณิตศาสตร์