บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                              
                                                                                                          
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล          ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                  ค.ม.บริหารการศึกษา                                    ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                               ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

  นางสาริณี  เพียรการ
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 กศ.บ. คณิตศาสตร์


                                           
                    นายไพฑูรย์  สมสอางค์                         นางชุติมา  สมสอางค์                              นางสาวสุกิจ  นามพลกรัง    
                         ครู ชำนาญการพิเศษ                            ครู ชำนาญการพิเศษ                             ครู ชำนาญการ
                       
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                   ค.บ.วัดผลการศึกษา                                   ค.บ.เคมี 
                              
                                                          
                  นางปรารถนา  พรมจันทร์                          นางสาวพิชญ์นรี  นารี                               นางสาวสิชล เพิ่มพูน
                         ครู ชำนาญการ                                         คศ.1                                                     ครู คศ.1 
                          ค.บ. คณิตศาสตร์                                ค.บ. คณิตศาสตร์                              กศ.ม.การบริหารการศึกษา


                                                                                         
                    นายณัฐวุฒิ ทองคร่ำ                             นางสาวจิราภรณ์ จันทะศิลา                      นางสาวนิภาพร  ชาญนอก
                           ครูผู้ช่วย                                                ครูผู้ช่วย                                                     ครูผู้ช่วย   
                    ค.บ. คณิตศาสตร์                                      ค.บ. คณิตศาสตร์                                        ศษ.ม. คณิตศาสตร