บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                           
                                                                                                         
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล       ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                       ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                   ค.ม.บริหารการศึกษา                              ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                            ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 
นางยวมนต์  แคนนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ค.บ.เคมี  

                                                      
                         นายพรชัย  คำสิงห์นอก                            นายปรีชา  ชมกลาง                     นางรวีวรรณ  ศรีจันทึก
                          ครู ชำนาญการพิเศษ                                 ครู ชำนาญการ                             ครู ชำนาญการพิเศษ
                       กศ.ม.หลักสูตรและการสอน                      ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป                           ค.บ.ชีววิทยา 

                                                      
                         นางสาววิไลวรรณ  จิตร์แสวง                   นางสาวพจรี  พันธุประกิจ                         นางไกรศรี  คำมา 
                             ครู ชำนาญการพิเศษ                            ครู ชำนาญการ                                  ครู ชำนาญการพิเศษ
                       ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                             ค.บ.ชีววิทยา                                 วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 

                                                            
                       นางมาลัย  พิชญ์ประเสริฐ                        นางสาวยุพาพร  ทัศน์ไพร                      นางสาวศันสนีย์  แซจอหอ
                           ครู ชำนาญการ                                      ครู ชำนาญการ                                          ครู ชำนาญการ
                     ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                   วท.บ. เคมี                                              ค.บ. ฟิสิกส์ 

                                                            
                     นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก                    นางสาวบุญเลิศ  ฉอดนอก                         นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก  
                               ครู ชำนาญการ                                       ครู คศ.1                                                ครู คศ.3
                        วท.บ. ชีววิทยา                                    ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์                                 ค.บ. ฟิสิกส์     

                                                           
                         นางสาวิตรี รวิศิโรรัตน์                           นางสาววิริยา ประดิษฐจา                           นายมานะ  บุญแต่ง
                              ครู คศ.1                                                ครู คศ.1                                         ครูชำนาญการพิเศษ
                              ค.บ.เคมี                                               ค.บ.ฟิสิกส์                                    วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                          
                    นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์                 นางสาวรตวิสา  ปาลินทร                       นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ
                                 ครูชำนาญการ                                  ครูชำนาญการ                                       ครู คศ.1
                      ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                     ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                     คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

                     
                         นายณัฐพงษ์  สวนกิจ  
                             ครูอัตราจ้าง
                       คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา