บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                           
                                                                                                         
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล       ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                       ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                   ค.ม.บริหารการศึกษา                              ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                            ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 
นายพรชัย  คำสิงห์นอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

                                                            
                         นายปรีชา  ชมกลาง                                    นางไกรศรี  คำมา                            นางรวีวรรณ  ศรีจันทึก
                           ครู ชำนาญการ                                     ครู ชำนาญการพิเศษ                                ครู ชำนาญการพิเศษ
                       ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป                       วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา                                 ค.บ.ชีววิทยา 

                                                           
                         นางสาววิไลวรรณ  จิตร์แสวง                   นางสาวพจรี  พันธุประกิจ                         นางยวมนต์  แคนนอก
                             ครู ชำนาญการพิเศษ                            ครู ชำนาญการ                                   ครู ชำนาญการพิเศษ
                       ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                          ค.บ.ชีววิทยา                                            ค.บ.เคมี 

                                                            
                       นางมาลัย  พิชญ์ประเสริฐ                        นางสาวยุพาพร  ทัศน์ไพร                      นางสาวศันสนีย์  แซจอหอ
                           ครู ชำนาญการ                                      ครู ชำนาญการ                                          ครู ชำนาญการ
                     ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                   วท.บ. เคมี                                              ค.บ. ฟิสิกส์ 

                                                            
                     นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก                    นางสาวบุญเลิศ  ฉอดนอก                         นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก  
                               ครู ชำนาญการ                                       ครู คศ.1                                                ครู คศ.3
                        วท.บ. ชีววิทยา                                    ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์                                 ค.บ. ฟิสิกส์     

                                         
                         นางสาวิตรี  รวิศิโรจน์                           นางสาววิริยา ประดิษฐจา                 
                              ครู คศ.1                                                ครู คศ.1   
                              ค.บ.เคมี                                               ค.บ.ฟิสิกส์