บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
  
                                                                                                                                                           
                                                                    
            นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                        นางอรัญญา รัตนโสภา                              นางสาวนภาพร คงแสนคำ       
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                    ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.บริหารการศึกษา 

 
นางยวมนต์  แคนนอก
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ค.บ.เคมี  

                                                          
                       นางรวีวรรณ  ศรีจันทึก                         นางสาววิไลวรรณ  จิตร์แสวง                         นางไกรศรี  คำมา
                           ครู ชำนาญการพิเศษ                            ครู ชำนาญการพิเศษ                              ครู ชำนาญการพิเศษ
                              ค.บ.ชีววิทยา                                ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                          วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

                                                         
                        นางสาวพจรี  พันธุประกิจ                     นางมาลัย  พิชญ์ประเสริฐ                       นางสาวยุพาพร  ทัศน์ไพร                                                   ครู ชำนาญการ                                       ครู ชำนาญการ                                     ครู ชำนาญการ                               
                              ค.บ.ชีววิทยา                                   ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป                                   วท.บ. เคมี                       

                                                         
                       นางสาวศันสนีย์  แซจอหอ                    นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก                    นางสาวบุญเลิศ  ฉอดนอก 
                             ครู ชำนาญการ                                    ครู ชำนาญการ                                       ครู คศ.1 
                               ค.บ. ฟิสิกส์                                     วท.บ. ชีววิทยา                                 ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ 

                                                         
                         นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก                  นางสาวิตรี รวิศิโรรัตน์                           นางสาววิริยา ประดิษฐจา
                          ครู ชำนาญการพิเศษ                               ครู คศ.1                                                    ครู คศ.1
                              ค.บ. ฟิสิกส์                                        ค.บ.เคมี                                                  ค.บ.ฟิสิกส์ 

                                                          
                            นายมานะ  บุญแต่ง                        นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์                  นางรตวิสา  ปาลินทร  ลัดดี
                        ครู ชำนาญการพิเศษ                                    ครู ชำนาญการ                                   ครู  ชำนาญการพิเศษ 
                       วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ                ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                     ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                                                                         นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ                        นายวรวัฒน์  ใยระย้า                            นายธงชัย แปลกไธสง
                               ครู ชำนาญการ                                     ครู คศ.1                                                  ครู คศ.1
                       คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา                     ศษ.ม. บริหารการศึกษา                                  ค.บ. คอมพิวเตอร์