บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                   
                                                                                                       
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล            ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                   ค.ม.บริหารการศึกษา                                ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายณัชธนพงษ์  คำมา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กศ.บ. สังคมศึกษา
                  
                                                                                               นายอุดมศักดิ์  ผาดไธสง                             นางสาวแม้นมาศ เก่าพิมาย                     นายประเสริฐ  ภู่ถนนนอก
                      ครูชำนาญการพิเศษ                                   ครูชำนาญการพิเศษ                                  ครูชำนาญการพิเศษ  
          ศศ.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                กศ.บ. สังคมศึกษา                                กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 


                                                               
                นายบุญญสิทธิ์  สุนันตะ                             นางสาวชลิดา  ทรัพย์สมหมาย                       นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ 
                       ครูชำนาญการ                                             ครูชำนาญการ                                              ครูชำนาญการ   
     ศศ.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                     ค.บ. สังคมศึกษา                                      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

                                                                
                   นางณัชชา  ครามสูงเนิน                              นางสาวอัญชลี สีลากุล                                 นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวงาม   
                          ครูชำนาญการ                                              ครู คศ.1                                                            ครู คศ.1  
                     ค.บ. สังคมศึกษา                                       ค.บ. สังคมศึกษา                                              ศษ.บ. สังคมศึกษา