บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                   
                                                                                                       
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล            ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                   ค.ม.บริหารการศึกษา                                ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นายณัชธนพงษ์  คำมา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กศ.บ. สังคมศึกษา
                  
                                                                                               นายอุดมศักดิ์  ผาดไธสง                             นางสาวแม้นมาศ เก่าพิมาย                     นายประเสริฐ  ภู่ถนนนอก
                      ครู ชำนาญการพิเศษ                                   ครู ชำนาญการพิเศษ                                        ครู เชี่ยวชาญ  
          ศศ.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                กศ.บ. สังคมศึกษา                                กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 


                                                               
                นายบุญญสิทธิ์  สุนันตะ                             นางสาวชลิดา  ทรัพย์สมหมาย                       นางสาวดวงใจ  ภูมิประเสริฐ 
                       ครู ชำนาญการ                                             ครู ชำนาญการ                                              ครู ชำนาญการ   
     ศศ.ม. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                     ค.บ. สังคมศึกษา                                      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

                                                                
                   นางณัชชา  ครามสูงเนิน                              นางสาวอัญชลี สีลากุล                                 นางสาวรัตนาภรณ์  ขาวงาม   
                          ครู ชำนาญการ                                              ครู คศ.1                                                       ครูชำนาญการ 
                  ศษ.ม.บริหารการศึกษา                                    ค.บ. สังคมศึกษา                                              ศษ.บ. สังคมศึกษา
                                     
                                    
                 
                    นายปิติพงศ์  คงแสน
                               ครู คศ.1   
                      ศษ.ม.สังคมศึกษา