บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                    
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


 นายมานะ  บุญแต่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                    
                      นายจักรพันธ์  เขียวสวาท                    นางสาวนันทวรรณ  ปรึกไธสง                   นายสมส่วน คงมั่นกลาง  
                           ครูชำนาญการ                                     ครูชำนาญการพิเศษ                               ครูชำนาญการ
                     บธ.บ. การจัดการทั่วไป                           ค.บ. เกษตรศาสตร์                     สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
    
                                                     
                    นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์                 นางสาวรตวิสา  ปาลินทร                     นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา                                                         ครูชำนาญการ                                     ครูชำนาญการ                                    ครู คศ.1  
                     ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                     ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                    ศษ.ม. คหกรรมศาสตร์

                                                     
                        นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ                           นางมยุเรศ ประทักขินัง                   นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล
                               ครู คศ.1                                                ครู คศ.1                                        ครู คศ.1 
                         คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา                          ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์                 บธ.บ. การเงินการบัญชี 

                                                                                                         
                    นางสาวมานิตา    ฉัตรเมืองปัก                      นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส                 นายณัฐพงษ์  สวนกิจ   
                                 ครู คศ.1                                                พนักงานราชการ                          ครูอัตราจ้าง  
                            วท.บ. จิตวิทยา                                     บธ.บ. บริหาธุรกิจ                        คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา