บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                    
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ศษ.ม. คหกรรมศาสตร์

                                                          
                      นายจักรพันธ์  เขียวสวาท                      นายสมส่วน คงมั่นกลาง                              นางมยุเรศ ประทักขินัง 
                           ครู ชำนาญการ                                    ครู ชำนาญการ                                                ครู คศ.1 
                     บธ.บ. การจัดการทั่วไป                   สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์                ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์
                                                         
                   
                                                           
                      นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล                        นางสาวมานิตา  ฉัตรเมืองปัก                 นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส
                          ครู คศ.1                                                      ครู คศ.1                                        พนักงานราชการ 
                      บธ.บ. การเงินการบัญชี                                วท.บ. จิตวิทยา                                    บธ.บ. บริหาธุรกิจ 

                                                
                           นางวรรณภา ทองนำ
                              ครูอัตราจ้าง
                        ค.บ.คหกรรมศาสตร์