บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                    
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

 นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ศษ.ม. คหกรรมศาสตร์

                                                    
                      นายจักรพันธ์  เขียวสวาท                    นางสาวนันทวรรณ  ปรึกไธสง                   นายสมส่วน คงมั่นกลาง  
                           ครูชำนาญการ                                     ครูชำนาญการพิเศษ                               ครูชำนาญการ
                     บธ.บ. การจัดการทั่วไป                           ค.บ. เกษตรศาสตร์                     สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
                                                         
                   
                                                    
                       นางมยุเรศ ประทักขินัง                   นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล                        นางสาวมานิตา  ฉัตรเมืองปัก 
                                   ครู คศ.1                                        ครู คศ.1                                          ครู คศ.1
                      ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์                 บธ.บ. การเงินการบัญชี                                วท.บ. จิตวิทยา

                                                             
                      นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส                     นางวรรณภา ทองนำ
                               พนักงานราชการ                               ครูอัตราจ้าง
                            บธ.บ. บริหาธุรกิจ                          ค.บ.คหกรรมศาสตร์