บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                    
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


 นายมานะ  บุญแต่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                          
                         นางอารยา  ไลไธสง                             นายจักรพันธ์  เขียวสวาท                     นางสาวนันทวรรณ  ปรึกไธสง  
                        ครูชำนาญการพิเศษ                                     ครูชำนาญการ                                  ครูชำนาญการพิเศษ 
                      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา                       บธ.บ. การจัดการทั่วไป                            ค.บ. เกษตรศาสตร์
    
                                                          
                       นายสมส่วน คงมั่นกลาง                         นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์                 นางสาวรตวิสา  ปาลินทร                                                   ครูชำนาญการ                                            ครูชำนาญการ                                      ครูชำนาญการ 
                    สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                  ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 

                                                          
                         นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา                       นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ                           นางมยุเรศ ประทักขินัง
                                     ครู คศ.1                                          ครู คศ.1                                                ครู คศ.1 
                            ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์                    คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา                             ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์ 

                                                                                                        นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล                  นางสาวมานิตา    ฉัตรเมืองปัก                นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส
                                 ครูผู้ช่วย                                          ครูผู้ช่วย                                               พนักงานราชการ
                        บธ.บ. การเงินการบัญชี                        วท.บ. จิตวิทยา                                        บธ.บ. บริหาธุรกิจ  

                       นายณัฐพงษ์  สวนกิจ                 
                                 ครูอัตราจ้าง                                       
                        คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา