บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                             นายแทนไท กุดหินนอก                         
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


นายสระพงษ์  สร้อยเพชร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

                                                                     
                        นายขวัญชัย  ศุภศาสตร์วงศ์                     นางอารยา  ไลไธสง                                       นายจักรพันธ์  เขียวสวาท
                              ครูชำนาญการ                                     ครูชำนาญการพิเศษ                                            ครูชำนาญการ
                      สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร                      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา                                บธ.บ. การจัดการทั่วไป
    
                                                                     
                       นางสาวนันทวรรณ  ปรึกไธสง                       นายสมส่วน คงมั่นกลาง                                   นายมานะ  บุญแต่ง  
                            ครูชำนาญการพิเศษ                                     ครูชำนาญการ                                          ครูชำนาญการพิเศษ 
                         ค.บ. เกษตรศาสตร์                       สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์                      วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                      
                       นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์                   นางสาวรตวิสา  ปาลินทร                                   นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา                                          ครูชำนาญการ                                         ครูชำนาญการ                                                   ครู คศ.1
                           ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                      ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                                  ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

                                                                                                       นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ                              นางมยุเรศ ประทักขินัง                             นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล
                                ครู คศ.1                                                      ครู คศ.1                                                   ครูผู้ช่วย
                       คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา                                ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์                              บธ.บ. การเงินการบัญชี

                                              
                        นางสาวมานิตา    ฉัตรเมืองปัก                       นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส
                               ครูผู้ช่วย                                                 พนักงานราชการ
                         วท.บ. จิตวิทยา                                           บธ.บ. บริหาธุรกิจ