บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
                                                
                                                                                                          
                                                             
            นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                        นางอรัญญา รัตนโสภา                         นางสาวนภาพร คงแสนคำ       
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                    ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.บริหารการศึกษา  

 นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ศษ.ม. คหกรรมศาสตร์

                                                             
                      นายจักรพันธ์  เขียวสวาท                              นางสาวมยุเรศ ประทักขินัง                    นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล
                           ครู ชำนาญการ                                             ครู คศ.2                                                ครู คศ.1
                     บธ.บ. การจัดการทั่วไป                  ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์      บธ.บ. การเงินการบัญชี  
                                                         
                   
                                                            
                      นางสาวมานิตา  ฉัตรเมืองปัก                 นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์                       นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส
                                  ครู คศ.1                                                   ครู คศ.1                                         พนักงานราชการ 
                            วท.บ. จิตวิทยา                              ค.บ. จิตวิทยาและการแนว                                  บธ.บ. บริหาธุรกิจ 

                                                
                           นางวรรณภา ทองนำ                                นางสาวนฤมล  เอื้อไธสง                          นายอรรถสิทธิ์  เจนจบ  
                              ครูอัตราจ้าง                                                    ครูอัตราจ้าง                                        ครูอัตราจ้าง
                        ค.บ.คหกรรมศาสตร์                                       ค.บ. การเกษตร                                ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์