บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                    
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา


 นายมานะ  บุญแต่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                          
                         นางอารยา  ไลไธสง                             นายจักรพันธ์  เขียวสวาท                     นางสาวนันทวรรณ  ปรึกไธสง  
                        ครูชำนาญการพิเศษ                                     ครูชำนาญการ                                  ครูชำนาญการพิเศษ 
                      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา                       บธ.บ. การจัดการทั่วไป                            ค.บ. เกษตรศาสตร์
    
                                                          
                     นายสมส่วน คงมั่นกลาง                         นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์                 นายสระพงษ์  สร้อยเพชร                                               ครูชำนาญการ                                            ครูชำนาญการ                                      ครูชำนาญการ 
                    สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์         ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                  กศ.ม. การบริหารการศึกษา

                                                          
                       นางสาวรตวิสา  ปาลินทร                       นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา                          นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ  
                            ครูชำนาญการ                                         ครู คศ.1                                                  ครู คศ.1   
                       ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                    ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์                           คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

                                                                                                       นางมยุเรศ ประทักขินัง                         นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล                  นางสาวมานิตา    ฉัตรเมืองปัก
                                   ครู คศ.1                                          ครูผู้ช่วย                                          ครูผู้ช่วย   
                             ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์                  บธ.บ. การเงินการบัญชี                        วท.บ. จิตวิทยา 

                      
                         นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส
                              พนักงานราชการ
                             บธ.บ. บริหาธุรกิจ