บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ว่าที่ร้อยโท สวาท สารกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                             นายแทนไท กุดหินนอก                         
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล        ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                     ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางอารยา  ไลไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

                                                                  
                        นายขวัญชัย  ศุภศาสตร์วงศ์                       นางสาวนันทวรรณ  ปรึกไธสง                   นายจักรพันธ์  เขียวสวาท
                              ครูชำนาญการ                                         ครูชำนาญการพิเศษ                                ครูชำนาญการ
                      สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร                                 ค.บ. เกษตรศาสตร์                              บธ.บ. การจัดการทั่วไป

                                                                  
                      นายสมส่วน คงมั่นกลาง                                   นายมานะ  บุญแต่ง                             นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์                               ครูชำนาญการ                                        ครูชำนาญการพิเศษ                                   ครูชำนาญการ
                สส.บ. ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์                วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                                     
                        นายสระพงษ์  สร้อยเพชร                        นางสาวรตวิสา  ปาลินทร                              นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา
                              ครูชำนาญการ                                           ครู คศ.1                                                   ครู คศ.1
                       กศ.ม. การบริหารการศึกษา                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                             ศษ.บ. คหกรรมศาสตร์ 

                                                                                                        
                      นางสาวชลดา  ปิ่นวิเศษ                              นางมยุเรศ ประทักขินัง                             นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล
                                ครูผู้ช่วย                                                  ครู คศ.1                                             ครูผู้ช่วย
                       คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา                                ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์                         บธ.บ. การเงินการบัญชี

                                                                                    
                        นางสาวมานิตา    ฉัตรเมืองปัก                       นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส
                               ครูผู้ช่วย                                                 พนักงานราชการ
                         วท.บ. จิตวิทยา                                             บธ.บ. บริหาธุรกิจ