บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                          
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล         ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                       ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                  ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวพนมไพร เทพจิตร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
 ศศ.ม. ภาษาไทย    

                                               
      นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล                       นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี                          นางนารี  แก้วหานาท 
                          ครู ชำนาญการพิเศษ                                   ครู ชำนาญการ                                       ครู ชำนาญการ  
    .บ.ภาษาไทย                                        .บ.ภาษาไทย                                      ศษ.ม. ภาษาไทย 

                                            
                   นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร                                นางสาวชญาดา    ทับภูมี                          นายสุชาติ  สอนสรี
                        ครู ชำนาญการ                                                ครู คศ.1                                               ครู ผู้ช่วย
                    ค.ม.การบริหารการศึกษา                           ศษ.บ. ภาษาไทย                                     .บ.ภาษาไทย  
                            

                                       
                  นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ
                      พนักงานราชการ
         ศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์