บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                          
                                     
                                                                     
            นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                        นางอรัญญา รัตนโสภา                         นางสาวนภาพร คงแสนคำ       
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                    ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
 
       

นางสาวพนมไพร เทพจิตร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
 ศศ.ม. ภาษาไทย    

                                               
      นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล                       นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี                          นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร               
                          ครู ชำนาญการพิเศษ                                   ครู ชำนาญการ                                     ครู ชำนาญการ               
    .บ.ภาษาไทย                                        .บ.ภาษาไทย                                  .ม.การบริหารการศึกษา        

                                            
                    นางสาวชญาดา    ทับภูมี                                  นายสุชาติ  สอนสรี                                  นางสาวจาลิตา นุงกระโทก
                            ครู คศ.1                                                   ครู ผู้ช่วย                                                     ครู ผู้ช่วย  
                      ศษ.บ. ภาษาไทย                                     .บ.ภาษาไทย                                              .บ.ภาษาไทย

                                        
                      นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ                     นางสาวเกศรินทร์  เสียนขุนทด
                               พนักงานราชการ                                           ครูอัตราจ้าง
    ศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์                 .บ.ภาษาไทย