บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                          
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล         ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                       ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                  ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางสาวพนมไพร เทพจิตร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 ศศ.ม. ภาษาไทย    

                                               
      นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล                       นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี                          นางสาวนารี  กรุมรัมย์ 
                          ครูชำนาญการพิเศษ                                   ครูชำนาญการ                                       ครูชำนาญการ  
    .บ.ภาษาไทย                                        .บ.ภาษาไทย                                      ศษ.ม. ภาษาไทย 

                                              
                   นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร                                นางสาวชญาดา    ทับภูมี                          นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ
                        ครูชำนาญการ                                                ครู คศ.1                                               พนักงานราชการ
                    ค.ม.การบริหารการศึกษา                           ศษ.บ. ภาษาไทย                      ศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
                                                                                          
                                                    
                     นางวรรณภา ทองนำ
                          ครูอัตราจ้าง
                     ค.บ.คหกรรมศาสตร์