บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                             นายแทนไท กุดหินนอก                             
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานงานบุคคล          ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                       ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
                  ค.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.การบริหารการศึกษา                        ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

นางประนอม อักษรกลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
คบ.ภาษาไทย

                                          
                     นายจำเนียร ช้างน้ำ                               นางสาวพนมไพร เทพจิตร                       นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล
                        ครูชำนาญการ                                      ครูชำนาญการพิเศษ                                ค รูชำนาญการพิเศษ
                 ศศ.บ.บริหารการศึกษา                                  ศศ.ม. ภาษาไทย                                      ค.บ.ภาษาไทย

                                         
                   นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี                          นางสาวนารี  กรุมรัมย์                            นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร
                         ครูชำนาญการ                                       ครูชำนาญการ                                         ครู คศ.1
                       .บ.ภาษาไทย                                      ศษ.ม. ภาษาไทย                              ค.ม.การบริหารการศึกษา
                                                                                    
       
                                                                                               นางสาวชญาดา    ทับภูมี                          นางสมหมาย  ทองเหล็ก                                 นางวรรณภา ทองนำ
                            ครูผู้ช่วย                                               พนักงานราชการ                                          ครูอัตราจ้าง
                      ศษ.บ. ภาษาไทย                      ศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์                ค.บ.คหกรรมศาสตร์