บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา

                                                    
                                                                                                          
                                     
                                                                     
            นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                        นางอรัญญา รัตนโสภา                         นางสาวนภาพร คงแสนคำ       
 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา              รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                    ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
.ม.บริหารการศึกษา                                   ศษ.ม.บริหารการศึกษา                         ศษ.ม.บริหารการศึกษา 
 
       

นางสาวพนมไพร เทพจิตร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู ชำนาญการพิเศษ
 ศศ.ม. ภาษาไทย    

                                               
      นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล                         นางสาวราตรี  ทัศน์ไพร                           นางสาวชญาดา    ทับภูมี        
                          ครู ชำนาญการพิเศษ                                     ครู ชำนาญการ                                         ครู คศ.1  
    .บ.ภาษาไทย                                    .ม.การบริหารการศึกษา                             ศษ.บ. ภาษาไทย     

                                             
                  นายสุชาติ  สอนสรี                                  นางสาวจาลิตา นุงกระโทก                         นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ
                         ครู ผู้ช่วย                                               ครู ผู้ช่วย                                                   พนักงานราชการ   
                      .บ.ภาษาไทย                                      .บ.ภาษาไทย                              ศ.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์                 นางสาววิภาวรรณ  คล่องดี 
                        ครูอัตราจ้าง
                    ค.บ. ภาษาไทย