ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นรูปต้นไม้และสายน้ำในรัศมีวงกลมประดับด้วยริ้วแถบชื่อโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ความหมาย  
        
            ชุมพวงศึกษาเป็นสถานศึกษาที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์  ที่ให้ร่มเย็น  สงบมีความพร้อมที่จะสร้างความสุขสมบูรณ์  ทั้งทางร่ายกาย  จิตใจ  และสติปัญญาแก่ทุกชีวิตของมวลสมาชิกเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม  ด้วยพลังแห่งความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว


ปรัชญาประจำโรงเรียน
นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา
“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

คำขวัญโรงเรียน

“ประพฤติดี  วิชาเด่น  ย่อมเป็นผู้เจริญ”

สีประจำโรงเรียน
“สีม่วง –ขาว”
สีม่วง  หมายถึง  ความเพียบพร้อม
    สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์

อักษรย่อชื่อโรงเรียน
“ช.ศ.”

ผู้บริหารโรงเรียน
นายเกชา เหมือนวาจา