โครงสร้างการบริหาร


ผู้บริหารโรงเรียนชุมพวงศึกษา

 
 นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

                                                                                                      
                          
                                                                                      
                                                      
                นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย                                นางอรัญญา รัตนโสภา                         นางสาวนภาพร คงแสนคำ                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา          รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป                               ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ                    ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล
 

นางชุติมา  สมสอางค์  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ


นางสาวพนมไพร เทพจิตร 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ


                        
นายประเสริฐ  ภู่ถนนนอก
 หัวหน้าฝ่ายบุคลากร


                             
นายสุริยันห์ ลาอ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริการอาคารสถานที่

                        
นายอุดมศักดิ์ ผาดไธสง
หัวหน้าฝ่ายแผน

หัวหน้าฝ่ายธุรการ


                          
นายวีระพงษ์ ทองนำ
หัวหน้าฝ่ายชุมชนและภาคี


นายไพฑูรย์ สมสอางค์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน