โครงสร้างการบริหาร


ผู้บริหารโรงเรียนชุมพวงศึกษา

 
 นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

                                                                                                         
                           
                                                                                                              
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานบุคคล                ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 


นางชุติมา  สมสอางค์  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายพรชัย คำสิงห์นอก
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากร
                        

นางสาวพนมไพร เทพจิตร 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ

นายไพฑูรย์ สมสอางค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายอุดมศักดิ์ ผาดไธสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
  
นางสาวนันทวรรณ  ปรึกไธสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ