โครงสร้างการบริหาร


ผู้บริหารโรงเรียนชุมพวงศึกษา

 

 นายชูชีพ แรงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

                                                                                                         
                           
                                                                                   นายแทนไท กุดหินนอก                            
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานบุคคล                ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 

นางชูศิลป์ นาราหนองแวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาและพัฒนาวิชาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

นายพรชัย คำสิงห์นอก
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ


นายอุดมศักดิ์ ผาดไธสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนงาน

นางอารยา ไลไธสง
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ
 

นายเกรียงศักดิ์ เสริมสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายไพฑูรย์ สมสอางค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน