โครงสร้างการบริหาร


ผู้บริหารโรงเรียนชุมพวงศึกษา

 
 นายเกชา เหมือนวาจา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

                                                                                                         
                           
                                                                                                              
       รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา                รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา        รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา
 ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ/กลุ่มบริหารงานบุคคล                ฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณ                      ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป
 

นางชุติมา  สมสอางค์  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ


นางสาวพนมไพร เทพจิตร 
หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ


                        
นายประเสริฐ  ภู่ถนนนอก
 หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบุคลากร


                             
นายสุริยันห์ ลาอ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริการอาคารสถานที่

                        
นายอุดมศักดิ์ ผาดไธสง
หัวหน้าฝ่ายแผน


นางสาวกรวยทอง  แย้มศรี
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


                          
นายวีระพงษ์ ทองนำ
หัวหน้าฝ่ายชุมชนและภาคี


นายไพฑูรย์ สมสอางค์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน