นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายภิเดช ลาวัลย์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครู คศ.1

นางญาฤดี แจวจันทึก

ครู ชำนาญการ

นายธนาพล นาเรียงรัตน์

ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติยา พิทักษา