นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางปรารถนา พรมจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครู ชำนาญการ

นางชุติมา สมสอางค์

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุกิจ นามพลกรัง

ครู ชำนาญการ

นางสาริณี เพียรการ

ครู ชำนาญการ

นางสาวสิชล เพิ่มพูน

ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ ทองคร่ำ

ครูผู้ช่วย

นางสาวจิราภรณ์ จันทะศิลา

ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาพร ชาญนอก

ครูผู้ช่วย

นางสาวณฐมน กำลังมาก

ครู คศ.1