นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป  

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล    

นางสาวพนมไพร เทพจิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครู ชำนาญการพิเศษ 

นางลาวัลย์  ดำรงค์ธรรมสกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ  

นายสุชาติ  สอนสรี  

 ครู ผู้ช่วย  

นางสาวจาลิตา นุงกระโทก ครู

 ผู้ช่วย 

นางสาวปัญญาภรณ์ สบายใจ 

ครู  

นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ

 พนักงานราชการ   

ครูธิติพร อุส่าห์ดี