นายวิโรจน์ ดวนสันเทียะ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา 

นายสรวิชญ์ ลำเลียง

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป  

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล    

นางสาวพนมไพร เทพจิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครู ชำนาญการพิเศษ 

นายสุชาติ  สอนสรี  

 ครู 

นางสาวปัญญาภรณ์ สบายใจ 

ครู  

นายศักดิ์ชัย กล้าหาญ

ครู 

นางสาวเกวลิน มัตตะนามะ

 ผู้ช่วย 

นางสาวพัฒชโลธร  ลครพล

 ผู้ช่วย 

นางสาวสมหมาย  อุตส่าห์การ

 พนักงานราชการ   

นายธนวัฒน์ เชื้อโคกกรวด   

 ครูอัตราจ้าง   

นายพงศธร ข้าวเบา

  ครูอัตราจ้าง