นายวิโรจน์ ดวนสันเทียะ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา 

นายธนเดช  ภานุสิทธิ์กุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป  

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล    

 นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา    

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   

ครู  คศ.1   

นางสาวมยุเรศ ประทักขินัง      

 ครู ชำนาญการ     

นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล   

 ครู คศ.1 

นางสาวมานิตา  ฉัตรเมืองปัก  

ครู คศ.1 

นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์   

ครู คศ.1  

นายสิทธิชัย โกจินอก     

ครู 

นายภาวี ขอพลอยกลาง     

ครู 

นางสาวอรวรรณ  อินธิดา

   ผู้ช่วย   

นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส     

 พนักงานราชการ    

นางสาวจิตติมา แก้วยงกต

ครู

นางวรรณภา ทองนำ     

ครูอัตราจ้าง  

นายอรรถสิทธิ์  เจนจบ  

ครูอัตราจ้าง 

นางสาวนฤมล  เอื้อไธสง  

ครูอัตราจ้าง