นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป  

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล    

 นางสาวมัฐฑิชา  ชวนมา    

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   

ครู  คศ.1   

นางสาวมยุเรศ ประทักขินัง      

 ครู ชำนาญการ     

นางกุลธิดา  วงศ์ชัยกรกุล   

 ครู คศ.1 

นางสาวมานิตา  ฉัตรเมืองปัก  

ครู คศ.1 

นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์   

ครู คศ.1  

นายสิทธิชัย โกจินอก     

ครู 

นายภาวี ขอพลอยกลาง     

ครู 

นางบุศรา มาแสวง

   ผู้ช่วย   

นางสาวกันยารัตน์ มาศมิส     

 พนักงานราชการ    

นางวรรณภา ทองนำ     

ครูอัตราจ้าง  

นายอรรถสิทธิ์  เจนจบ  

ครูอัตราจ้าง 

นางสาวนฤมล  เอื้อไธสง  

ครูอัตราจ้าง