นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายอุดมศักดิ์ ผาดไธสง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายประเสริฐ ภู่ถนนนอก

ครู เชี่ยวชาญ

นางสาวแม้นมาศ เก่าพิมาย

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงใจ ภูมิประเสริฐ

ครู ชำนาญการ

นางณัชชา ครามสูงเนิน

ครู ชำนาญการ

นางสาวอัญชลี สีลากุล

ครู ชำนาญการ

นางสาวรัตนาภรณ์ ขาวงาม

ครู ชำนาญการ

นายปิติพงศ์ คงแสน

ครู ชำนาญการ

นายภูวนัย มากเพ็งมี

ครู คศ.1

นางสาวศศิธร จรสายออ