นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป  

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล    

 นางยวมนต์  แคนนอก 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครู ชำนาญการพิเศษ   

นางรวีวรรณ  ศรีจันทึก 

ครู ชำนาญการพิเศษ   

 นางสาววิไลวรรณ  จิตร์แสวง    

ครู ชำนาญการพิเศษ    

นางไกรศรี  คำมา  

ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวพจรี  พันธุประกิจ    

ครู ชำนาญการ   

นางสาวยุพาพร  ทัศน์ไพร   

ครู ชำนาญการ  

นางสาวศันสนีย์  แซจอหอ 

ครู ชำนาญการ      

   นางสาวจินตนา  หริ่งกระโทก  

 ครู ชำนาญการ    

นางสาวบุญเลิศ  ฉอดนอก 

ครู คศ.1   

นางสาวนิภารัตน์  เลิกนอก   

ครู ชำนาญการพิเศษ    

 นางสาวิตรี รวิศิโรรัตน์ 

ครู คศ.1 

  นางสาววิริยา ประดิษฐจา   

 ครู คศ.1    

นายมานะ  บุญแต่ง 

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจุรีรัตน์   ตั้งไพศาลสัมฤทธิ์    

ครู ชำนาญการ    

 นางรตวิสา  ปาลินทร  ลัดดี 

ครู  ชำนาญการพิเศษ 

นายวรวัฒน์  ใยระย้า 

ครู ชำนาญการ

นายธงชัย แปลกไธสง    

ครู คศ.1  

นางสาวจิราภรณ์ ทินกระโทก

ครู คศ.1  

นางสาวศศิธร แสงศรีเรือง

ครู คศ.1