ข้อมูลทั่วไป

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปต้นไม้และสายน้ำในรัศมีวงกลมประดับด้วยริ้วแถบชื่อโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ความหมาย

ชุมพวงศึกษาเป็นสถานศึกษาที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ที่ให้ร่มเย็น สงบมีความพร้อมที่จะสร้างความสุขสมบูรณ์ ทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และสติปัญญาแก่ทุกชีวิตของมวลสมาชิกเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม ด้วยพลังแห่งความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว


ปรัชญาประจำโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

คำขวัญโรงเรียน


“ประพฤติดี วิชาเด่น ย่อมเป็นผู้เจริญ”


สีประจำโรงเรียน

“สีม่วง –ขาว”

สีม่วง หมายถึง ความเพียบพร้อม

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์


อักษรย่อชื่อโรงเรียน

“ช.ศ.”


ผู้บริหารโรงเรียน

นายเกชา เหมือนวาจา