นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวีระพงษ์ ทองนำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสาโรจน์ มณีมาส

ครู ชำนาญการพิเศษ

นายศิวาวุธ จันทร์กรุด

ครู คศ.1

นายสุริยันห์ ลาอ่อน

ครู คศ.1

นายหยก สีเกิน

ครู ผู้ช่วย

นายพงษ์เพชร พิมพ์ใส

ครูอัตราจ้าง