นายวิโรจน์ ดวนสันเทียะ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา 

นายธนเดช  ภานุสิทธิ์กุล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารบริหารทั่วไป  

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล    

 นางอุทัยวรรณ  นามกระโทก  

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

ครู คศ.1   

นางสาวกัลยา ไตรศรีศิลป์  

 ครู ชำนาญการ    

นายพงษ์นรินทร์ เจริญรัมย์

ครู ชำนาญการ 

นางสาวจุฑารัตน์  เกษนอก  

ครู ชำนาญการ

    นางสาวพิมพ์ประภา  วรรรณา  

ครู ชำนาญการ   

นางสาวพรทิวา  ร่มรื่น 

 ครู ชำนาญการ    

 นางสาวสิริยา   ขาวศรี 

 ครู คศ.1

    นางสาววรารัตน์ โชติกลาง

 ครู คศ.1

นายกิจปกรณ์  พูนศิริ    

 ครู คศ.1     

นายพีรวุฒิ ขอบแก้ว  

 ครู คศ.1 

นายพลวัฒน์  สุขคลี่  

 ครู คศ.1 

ครูพีรญา  แคนติ  

 ครู คศ.1 

MISS Aniu Raian

MISS Kelle  Nidip Tabe


Miss Suyu Hou