นายพงศ์สุวรรณ พงศ์ภาวิชญาภรณ์  

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา 

นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป  

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ   

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

 รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคล    

เจ้าหน้าที่