นางกมลพัทธ์ โด่งพิมาย

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางอรัญญา รัตนโสภา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนภาพร คงแสนคำ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา

ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบุคคล

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ

หัวหน้าฝ่ายชุมชนและภาคี

หัวหน้าฝ่ายแผน

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

หัวหน้าฝ่ายบริการอาคารสถานที่