ประวัติโรงเรียน


                เพื่อให้การศึกษาขยายออกสู่ชนบท  ให้เด็กไทยในท้องถิ่นห่างไกล  ได้มีสถานศึกษาเล่าเรียนประกอบกับอำเภอชุมพวงได้แยกตัวออกจากอำเภอพิมายแล้วกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนชุมพวงศึกษาขึ้น  โดยมีความเป็นมาดังนี้


วันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2510  กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอชุมพวง  เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  เปิดสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญโดยมี  นายปรัชญา  ไวทยสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก  มีครูประจำการ  2  คน  และมีนักเรียน  25  คน  เมื่อแรกก่อตั้งยังไม่มีอาคารเรียนเป็นของตนเองจึงต้องอาศัยสถานที่เรียนบ้านตาทุ่ง  ซึ่งปัจจุบันนี้คือโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอชุมพวง


ปี  พ.ศ.  2511  ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งแต่อยู่  ณ  สถานที่ตั้งปัจจุบัน  เลขที่  1  หมู่  15  ตำบลชุมพวง  ถนนสายชุมพวง-ลำปลายมาศ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมพวงไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  ซึ่งพื้นที่นี้เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกทำลายและรัฐบาล  ได้ประกาศให้เป็นเขต ปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรในเวลาต่อมา  โรงเรียนชุมพวงศึกษาได้ครอบครองพื้นที่  107   ไร่  1  งาน  80  ตารางวา  และปัจจุบันได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว  กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  200,000  บาท (สองแสนบาทถ้วน)  เพื่อให้ก่อสร้างอาคารเรียน  2  ชั้น  4  ห้องเรียน  การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  26  เมษายน  2511  ในปีการศึกษานี้เปิดสอนนักเรียน  2  ห้องเรียน   คือนักเรียนชั้น  ม.ศ.1  และ  ม.ศ. 2 จำนวนนักเรียน  47  คนเป็นนักเรียนชาย  40  คน  นักเรียนหญิง  7  คน  และมีครู  3  คนนอกจากนี้ยังได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน  3  หลัง


ปี  พ.ศ.  2514  กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งย้าย  นายปรัชญา  ไวทยสุวรรณ  ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพิมาย  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก  1  หลัง  ด้วยเงินบริจาค  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน)


ปี  พ.ศ.  2515  กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้  นายบรรพต  พยัคฆเดช  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ  640,000  บาท  (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216  8  ห้องเรียน  (ครึ่งหลัง)  ในปีนี้มีนักเรียน  5  ห้องเรียน และมีครู 6 คน


ปี  พ.ศ.  2516  มีนักเรียน  7  ห้องเรียน  และมีครู  14  คน


ปี  พ.ศ.  2518  กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้าง  1,620,000.00  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสงสองหมื่นบาทถ้วน)  กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งเลื่อน  นายบรรพต  พยัคฆเดช  จากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่


ปี  พ.ศ.  2519  กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งย้าย  นายบรรพต  พยัคฆเดช  ไปช่วยปฏิบัติการสอนเป็นการภายในที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  และมีคำสั่งให้นายสุชีวิน  โสภณพินธุ์  จากกรมสามัญศึกษามารักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2519

-  สำนักงานงบประมาณอนุมัติเงินจำนวน  35,700  บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  เพื่อดำเนินการต่อไฟฟ้าเข้าโรงเรียนโดยการไฟฟ้าเขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2519  

-  สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทได้จัดเงินอุหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ตามแผนงานเร่งรัดพัฒนาชุมชนบท  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  ทำการขุดสระน้ำในโรงเรียน (หน้าอาคาร 1)  ขนาดความกว้าง  40  เมตร  ยาว  60  เมตร  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2519  

-  กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณ  280,000  บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  ก่อสร้างโรงฝึกงาน  1  หลัง  ปัจจุบันเป็นอาคารเรียนศิลปศึกษา


ปี  พ.ศ.  2520  วันที่  28  สิงหาคม  2520  ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  นายธานินทร์  กรัยวิเชียร  พร้อมคณะ  ได้มาแจกเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเขตปฏิรูป  อำเภอชุมพวง  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมพวง

ปี  พ.ศ.  2521  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย  นายสุชีวิน  โสภณพันธุ์  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  และแต่งตั้ง นายเกียรติศักดิ์  ทัพพันธ์ชัย จากโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน


ปี  พ.ศ.  2523  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย  นายเกียรติศักดิ์  ทัพพันธ์ชัยไปดำรงตำแหน่งอาจารย์  2  โรงเรียนวัดราชาธิวาส  กรุงเทพมหานคร  และมีคำสั่งแต่งตั้งนายสุรงค์  ลีหวงษ์  จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา  มาดำรงตำแหน่งแทน

-  โรงเรียนชุมพวงศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ  โรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.)  ระยะเวลาดำเนินโครงการ  พ.ศ.  2525-2527  และได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้าง  อาคารเรียน  3  อาคารอเนกประสงค์  อาคารโรงฝึกงานเกษตร  คหกรรม  (อาหาร)  คหกรรม (ผ้า)  อุตสาหกรรม (งานไฟฟ้า+งานโลหะ+งานไม้)บ้านพักครู7หน่วยบ้านพักภารโรง4หน่วยรวมงบประมาณทั้งสิ้น12 ล้านบาท

ปี  พ.ศ.  2526  ได้รับเกียรติบัตรจาก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชวน หลีกภัย  ในฐานะ  โรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                    - ได้รับรางวัลพระราชทาน  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา


                ปี  พ.ศ.  2527  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย  นายสุรพงษ์  คำศรี  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์

ใหญ่โรงเรียนยางชุมน้อย  อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีษะเกษ  และมีคำสั่งให้  นายอุดมศักดิ์  พิณทอง  จากโรงเรียนยางชุมน้อย  มาดำรงตำแหน่งแทน

    -  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน  กรมสามัญศึกษาอนุมัติตำแหน่งให้ผู้บริหารดำรงเรียนมีตำแหน่งเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนมีตำแหน่งเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียน

    -  โรงเรียนได้เปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก

ปี  พ.ศ.  2529  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมจริยดีเด่น  ของจังหวัดนครราชสีมา


ปี พ.ศ. 2530 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้ายนายอุดมศักดิ์  พิณทอง  ไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  และย้าย  นายศรี  ดาวไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียนประทาย  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา


ปี  พ.ศ.  2532  นายศรี  ดาวไธสง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เกษียณอายุราชการ   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายสุวัฒน์  วิวัฒนานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา


ปี พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังแรกและจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  2  แบบ  216  ล


ปี  พ.ศ.  2534  ได้ดำเนินการก่อสร้างพุทธสถานเททองหล่อพระพุทธรังสีพระพุทธรูปประจำโรงเรียน


ปี  พ.ศ.  2535  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย  นายสุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมือง  อำเภอคง  จังหวัดนครราชสีมาและมีคำสั่งให้  นายมงคล  เดชวรรณ  มาดำรงตำแหน่งแทน


ปี  พ.ศ.  2536  กรมสามัญศึกษาอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง  อาคารเรียน  4  แบบ 3245 ล/27จำนวน  13,640,000  บาท  (สิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายบรรจง  พงษ์ศาสตร์  อธิบดีกรมสามัญศึกษาและพระอาจารย์นภดลธมมรโตแห่งวัดโสนันทารามอำเภอชุมพวงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์


ปี  พ.ศ.  2542  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย  นายมงคล  เดชวรรณไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิมายวิทยา  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  และมีคำสั่งย้าย  นายสุรพงษ์  คำศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งแทน


ปี  พ.ศ.  2543  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งย้าย  นายสุรพงษ์  คำศรี  ไปดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  และมีคำสั่งให้นายวันชัย  นงค์สูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมะค่าวิทยา  มาดำรงตำแหน่งแทน


ปี  พ.ศ.  2547    นายวันชัย  นงค์สูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ลาออกจากตำแหน่ง และมีคำสั่งให้ นายเอกฉัตร  จอดนอก  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งแทน


                ปี  พ.ศ.  2554    เมื่อวันที่  8  ธันวาคม  2554 มีคำสั่งให้นายเอกฉัตร  จอดนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษาย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต  และมีคำสั่งให้นายบุญชิด จันทร์พรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2554   จึงถึง 30 กันยายน 2558 เกษียณอายุราชการ


                ปี พ.ศ.2558   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558  มีคำสั่งให้ ว่าที่ร้อยโท สวาท สารกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา  จึงถึง 30 กันยายน 2560 เกษียณอายุราชการ


                ปี พ.ศ.2560   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560  มีคำสั่งให้ นายชูชีพ แรงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา จึงถึง 30 กันยายน 2563 เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนพิมายวิทยา


                ปี พ.ศ.2563   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563  มีคำสั่งให้ นายเกชา เหมือนวาจา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา จึงถึง 30 กันยายน 2565 เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนสูงศรีธานี


                ปี พ.ศ.2565   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565  มีคำสั่งให้ นายพงศ์สุวรรณ พงศ์ภาวิชญาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษาจึงถึง 30 กันยายน 2566 เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนสูงศรีธานี 


    ปี พ.ศ.2566   เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566  มีคำสั่งให้ นายวิโรจน์ ดวนสันเทียะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษาจนถึงปัจจุบัน